قوانین و مقررات (نوع)

قوانین و مقررات

دستورالعمل ها
1398/09/15
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/01/06
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1398/12/14
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
نتایج نمایش 1-5 (از 227)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
قوانین مصوب مجلس - صنعت آب و برق
1346/04/19
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1396/02/11
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1398/06/12
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/06/12
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/08/25
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 1-5 (از 108)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
استانداردها
1397/02/24
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1396/07/01
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1396/07/01
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1396/07/01
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
نتایج نمایش 1-5 (از 1133)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
مصوبات شوراهاي عالي
1384/03/04
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي عالي آب
1398/08/13
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي عالي آب
1398/03/07
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي عالي آب
1398/01/26
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي عالي آب
نتایج نمایش 1-5 (از 118)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
نظام نامه ها
1391/04/25
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1397/12/12
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
نتایج نمایش 1-5 (از 57)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
قوانین مصوب مجلس - برنامه
1399/06/26
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1399/06/25
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1392/05/29
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1387/10/01
سایت مرجع: سمينار
نتایج نمایش 1-5 (از 465)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
بخشنامه ها
قوانین مصوب مجلس - سایر
1399/03/07
سایت مرجع: دفتر هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري
1398/04/17
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1397/11/13
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
نتایج نمایش 1-5 (از 39)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 
مصوبات هيئت دولت
1399/01/20
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1391/04/06
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1391/04/06
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
نتایج نمایش 1-5 (از 100)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
قوانین مصوب مجلس - بودجه
1398/12/29
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1399/04/14
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1398/09/24
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
خلاصه آزمايشي
1394/04/07
سایت مرجع: امور ايثارگران
تامین صد درصد کسورات بیمه درمان همگانی و مکمل خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان
1394/01/17
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
نتایج نمایش 1-5 (از 13)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
صورتجلسات
1399/06/15
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/04/21
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/04/29
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/03/10
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1399/03/21
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
نتایج نمایش 1-5 (از 348)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آيين نامه ها
1399/04/18
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
در اين سند الزام ايجاد زبان عربي حذف و بند 22-3 افزوده گرديد
1399/03/10
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1399/02/21
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
نتایج نمایش 1-5 (از 150)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|