شيوه نامه امتيازدهي شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد سطح استانی
1399/01/06
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
شیوه نامه ارزیابی عملکرد شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1398 سطح استانی در دسترس می باشد.