وزارت نيرو 1404 - برنامه راهبردي (مورخ ارديبهشت ماه 1392)
1392/02/29
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
تنظيم: مجري طرح تدوين سند چشم انداز وزارت نيرو