آيين نامه توليد، بهره برداري و بازنگري اسناد اداري وزارت نيرو مورخ بهمن ماه 1375
1378/10/30
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}