آیین نامه پذیرش و بررسی پیشنهادهای قابل تعمیم و توسعه درصنعت آب و برق مورخ مرداد 1390 (موضوع ابلاغيه شماره 90/18803/540 مورخ 90/5/23)
1390/05/23
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}