برنامه عملياتي سه ساله اصلاح نظام اداري وزارت نيرو (دور دوم)
1399/02/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
برنامه عملياتي سه ساله اصلاح نظام اداري دور دوم جهت استخراج اهداف سال 98 شاخصهاي عمومي مرتبط سطح ملي از طريق فايل پيوست قابل دريافت مي باشد