شاخصهاي عمومي مشمول عدم مصداق و اجراي ضوابط داخلي
1399/03/06
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
از آنجا که شرکتهای مادرتخصصی و زیرمجموعه در برخي از شاخصهاي عمومي (غير از موارد مندرج در تفاهم نامه) تکلیفی نداشته اند لذا این شاخصها براي آنها عدم مصداق بوده و يا بايستي بر اساس ضوابط داخلي وزارت نيرو مورد ارزيابي قرار گيرند که پس از پیگیریهای بعمل آمده ابلاغيه مذکور سطح ملي به پيوست 1 و اصلاحيه مربوطه جهت شرکتهاي استاني به شرح پيوست 2 مي باشد.
لازم به ذکر است که جهت اقناع کامل سازمان اداری و استخدامی و سازمان مديريت استانها،  ضوابط ابلاغي و داخلي وزارت نيرو براي اينگونه شاخصها ضميمه گردد.