ابلاغ شيوه‌نامه تاييد صلاحيت مدرسان دوره‌هاي شغلي- سازماني (شماره 97/34479/500 مورخ 1397/07/21)
1397/07/21
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري