ابلاغ فرم‌های جدید حکم کارگزینی کارکنان رسمی و قراردادهای کارکنان پیمانی و قرارداد کار معین
1397/07/08
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني