تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده ویژه و اضافه کار و سایر اقلام حقوق و مزایا قابل احتساب نیست
1397/04/24
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني