تفاهم نامه مشترك در زمينه امور آب طي دور دوم كميسيون فني فيمابين هيأت الجزايري و جمهوري اسلامي ايران
1391/12/02
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا