جعبه ابزار مدیریت تعارض منافع در بخش دولتی
1399/04/10
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}


هاوارد ویتن در کتاب جعبه‌ ابزار مدیریت تعارض منافع در بخش دولتی ضمن آشنا کردن شما با مفهوم دقیق تعارض منافع، ارتباط آن با فساد و سلامت اداری را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه حکمرانی، سلامت اداری و پیشگیری و مبارزه با فساد، مفهوم «تعارض منافع» است؛ مفهومی که سال‌های اخیر در کشور ما مورد توجه محافل دانشگاهی، پژوهشی، اندیشگاهی و على‌الخصوص نهادهای اجرایی قرار می‌گیرد.

تاکنون تحقیقات بسیاری به منظور شناسایی و مواجهه با تعارض منافع در کشورهای مختلف صورت گرفته و به تدریج ابزارهای گوناگونی جهت مدیریت آن طراحی و استفاده شده است. به بیان هاوارد ویتن (Howard Whitton) این ابزارها که توسط کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی طراحی و ارائه شده‌اند در قالب‌های متفاوتی مثل قوانین، دستورالعمل‌ها، کدهای اخلاقی، چک لیست‌ها، آزمون‌ها، ساز و کارها و... می‌توانند ما را در طراحی ابزارها و ساز و کارهای بومی برای مدیریت تعارض منافع در کشور کمک نمایند.

در حال حاضر با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع، اندیشکده شفافیت برای ایران با تشکیل تیم تخصصی تعارض منافع، تمرکز ویژه‌ای بر این موضوع دارد.

در بخشی از کتاب جعبه‌ ابزار مدیریت تعارض منافع در بخش دولتی (Managing conflict of interest in the public sector)  می‌خوانیم:

تأمین منافع عمومی مأموریت اساسی دولت‌ها و نهادهای عمومی است. شهروندان از تک‌تک کارمندان دولت انتظار دارند که وظایف خود را با پایبندی به سلامت اداری، بی‌طرفانه و بدون تبعیض انجام دهند. از دولت‌ها بیش از پیش انتظار می‌رود تضمین کنند که کارمندان دولت، اجازه نمی‌دهند منافع و وابستگی‌های شخصیشان به تصمیم‌گیری‌های اداری و مدیریت دولتی لطمه بزند. مدیریت نامناسب و ناکافی تعارض منافع متوجه کارمندان دولت در جامعه‌ای با مطالبه‌گری فزاینده، ظرفیت آن را دارد که اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی را تضعیف کند.

 
فهرست مطالب
پیشگفتار مؤلف
مقدمه مترجمان
مقدمه‌ای بر مدیریت تعارض منافع
ابزار شماره 1: تعریف تعارض منافع
ابزار شماره 2: نمودارهای ششگانه تعارض منافع
ابزار شماره 3: آزمون‌های عینی برای شناسایی تعارض منافع
آزمون اول: تعارض منافع
آزمون دوم: تعارض منافع ظاهری
آزمون سوم: تعارض منافع بالقوه
ابزار شماره 4: فهرست بازبینی عمومی برای شناسایی حوزه‌های پرمخاطره تعارض منافع
ابزار شماره 5: مفاد کدهای اخلاقی عمومی مرتبط با تعارض منافع
ابزار شماره 6: خودآزمایی تعارض منافع
ابزار شماره 7: مفاد عمومی برای رعایت استانداردهای تعارض منافع
ابزار شماره 8: فهرست بازبینی پاداش‌ها و هدایا
ابزار شماره 9: قانون عمومی هدایای کارمندان
ابزار شماره 10: رویه ثبت منافع و دارایی‌های شخصی
فرایند ثبت دارایی‌های شخصی
ثبت منافع شخصی کارمندان دولت و بستگان درجه یک آن‌ها
ابزار شماره 11: قانون عمومی ثبت دارایی‌ها و منافع
بخش اول: مقدمات
بخش دوم: اظهارنامه منافع
بخش سوم: دفاتر ثبت
بخش چهارم: آیین دادرسی
بخش پنجم: اجرا
ابزار شماره 12: خطمشی سنجش سلامت اداری
ابزار شماره 13: خطمشی و رویه آشکارسازی در جهت منافع عمومی
ابزار شماره 14: مثال‌های آموزشی
ابزار شماره 15: دستورالعمل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای مدیریت تعارض...
مقدمه: مدیریت تعارض منافع
اهداف دستورالعمل
تعریف تعارض منافع
اصول محوری مدیریت تعارض منافع
بخش اول: توسعه چارچوب سیاستی
1-1- شناسایی موقعیت‌های مرتبط تعارض منافع
 -2-1وضع فرایندهایی برای شناسایی، مدیریت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع
بخش دوم: اجرای چارچوب سیاستی
1-2- پیشگامی و تعهد
2-2- مشارکت با کارکنان در زمینهی آگاهیبخشی، شناسایی و پیشگیری
3-2- اِعمال خطمشی تعارض منافع
4-2- آغاز مشارکتی جدید با بخش‌های خصوصی و غیرانتفاعی