حفاظت از کیفیت آب زیرزمینی
1397/09/14
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
این کتاب از این جهت که راهنمایی هایی بسیار روشن و واضحی را براي طراحان و تصمیم گیرنـدگان که در زمینه منابع آب فعالیت می کنند، فراهم می کند و از این جهت که این افراد چگونـه بـا ابعـاد کیفـی مدیریت منابع آب زیرزمینی سر و کار داشته باشند از نشرهایی است که بسیار مورد اسـتقبال قـرار گرفتـه است.
از آنجایی که شواهدي موجود است که تهدیدات آلودگی آب هاي زیرزمینی در حال رشد بوده و برخی از موارد مستند وجود دارد که آسیب هاي جبران ناپذیر و غیرقابل برگشتی به آبخوان هاي مهـم وارد نمـوده است و این اتفاق به علت غفلت چندین ساله در این زمینه رخ داده است. این اثر بسیار به جا میباشد. ایده نگارش این کتاب از کارل بـارتون Bartone Carl و meiyia Abel ... از بانـک جهـانی نـشات گرفته است که تلاش اولیه براي جلب توجه به نیاز جهت حفاظت از آب زیـر زمینـی در منطقـه کارائیـب آمریکایی لاتین توسط مرکز PAHo-WHO مهندسی بهداشت علوم زیست داش تهاند بـه طـوري کـه بـه همراه اداره ناحیهاي یونیسکو براي ناحیه کارئیب امریکاي لاتین از این فعالیت جدید حمایت کردهاند. نشر این کتاب براي هدف کلی مجـوز فعالیـت گـروه مـدیریت آب زیرزمینـی بانـک جهـانی -Gw( (MATE صورت گرفته که در ارتباط با شرکت آب جهانی (partnership water Global (و تحت نظر دکتر foster Stephen میباشد. به طور کلی این کتاب براساس مرور تجارت دهه اخیر در حـوزه حفاظـت آب زیرزمینـی در امریکـاي لاتین و مدارك موجود در اروپا و امریکاي شمالی نگارشی شـده اسـت . روشهـاي ذکـر شـده در جهـت حفاظت از آب زیرزمینی در سطح سیاسی و در جامعه شهري کمک خواهـد کـرد ( , Briscoe John( World Bank Senior Water Adviser
ترجمه: صغري فرهادي