مدارك پيوست شده به فرم

مدارک ارسالی عنوان مدرك
فرم درخواست تكميل شده  
كپي آخرين اساسنامة شركت  
كپي آخرين روزنامه رسمي به همراه تغييرات  
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام (مرجعی مشابه در مورد موسسه) براي سال مالي گذشته شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، گردش حساب سود (زيان) انباشته، صورت جريان وجوه نقد و يادداشتهاي توضيحي،  
كپي شناسنامه مدير عامل و اعضاي هيات مديره  
كپي پروانه احداث  
كپي مجوز اتصال به شبکه و يا صورتجلسه اتصال  
كپي قرارداد في مابين متقاضي و بهره‌بردار(برای مولدهای دسته دوم)  
کپی مجوّز محیط زیست  
تاییدیه میزان ظرفیت نامی مولد از مدیریت شبکه محلی  
تصوير فيش بانکي واريزي به عنوان کارمزد صدور يا تمديد پروانه (طبق مبالغ اعلام‌ شده در سايت http://psp.moe.gov.ir  به حساب غيرقابل برداشت تمرکز وجوه درآمد به شماره‌ي 4001049601003740(شماره شبا: 590100004001049601003740 IR) وزارت نيرو نزد بانک مرکزي تحت عنوان «وزارت نيرو- اعتبارات موضوع ماده‌ي 5 و تبصره‌ي ماده‌ي 8 قانون برق».)