خدمات الکترونیکی > شناسنامه خدمات > 2- عنوان خدمت:پروانه بهره برداري (توليد) از نيروگاه هاي بزرگ (متصل به شبكه بالاتر از 63 كيلوولت)