سایتهای صنعت آب و برق > موسسات تحقيقاتي و آموزشي
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
پژوهشگاه نيرو http://www.nri.ac.ir
دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) http://www.pwut.ac.ir
مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب و برق http://www.ieht.ac.ir
مؤسسه تحقيقات آب http://www.wri.ac.ir
مركز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر http://www.csnrc.ir
مجتع عالي آموزشي پژوهشي صنعت آب و برق غرب http://www.ksh-ieht.com
مجتع عالي آموزشي پژوهشي صنعت آب و برق فارس http://www.farscomplex.ir
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربايجان http://www.aherc.ir
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان http://www.iheari.ir
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي تهران http://www.therc.ir
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي خراسان http://www.mapsab.com
مركز ملي تحقيقات و مطالعات باروري ابرها http://www.wmir.ir
موسسه آموزش عالي علمي-كاربردي صنعت آب و برق - واحد آموزشي گيلان http://www.ieht-gtc.ir
واحد آزمون موسسه آموزش عالي علمي كاربردي وزارت نيرو http://www.azmoon-niroo.ir

توضيح

سايتهاي برتر:
سايت‌هاي با نشان  در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق" (زمستان 1383) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان  در "جلسه ارزيابي جايگاه‌هاي الكترونيكي وزارت نيرو و شركتهاي تابعه" (بهار 1385) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق" (2 شهريور 1387) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو" (3 آبان 1390) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌  در "ارزیابی دوره ای" (دیماه 1393) به عنوان سایت برتر معرفی شدند.
سايت‌هاي با نشان   در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق" (مرداد 1395) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.