سایتهای صنعت آب و برق > شركت‌هاي مديريت توليد نيروي برق (نيروگاه‌ها)
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي http://www.tpgmco.ir
شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي http://www.azarw-ppt.ir
شركت مديريت توليد برق اصفهان http://www.isfahanps.ir
شركت مديريت توليد برق اهواز (رامين) http://www.raminpower.ir
شركت مديريت توليد برق بعثت http://www.besatpower.ir
شركت مديريت توليد برق بيستون http://www.bisotounps.ir
شركت مديريت توليد برق تبريز http://www.tpgmco.ir
شركت مديريت توليد برق جنوب فارس http://www.sfpgmc.co.ir
شركت مديريت توليد برق جنوب غرب ايران (آبادان) http://www.wspgm.co.ir
شركت مديريت توليد برق چابهار http://www.kzrec.co.ir
شركت مديريت توليد برق خليج فارس http://www.pgpgm.ir
شركت مديريت توليد برق خيام http://www.khayam-ccpp.ir
شركت مديريت توليد برق دماوند http://www.dpgm.ir
شركت توليد و بهره‌برداري سد و نيروگاه دز http://www.dezdam.co.ir
شركت مديريت توليد برق سيستان و بلوچستان (ايرانشهر)
شركت مديريت توليد برق شازند اراك http://www.shazandtpp.ir
شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان http://www.loshanpgmc.ir
شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي http://www.rajaeepowerplant.ir
شركت مديريت توليد برق شهيد مدحج (زرگان-اهواز) http://www.sabaswg.ir
شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري (اصفهان) http://www.esfahanmps.ir
شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح http://www.mtpp.ir
شركت مديريت توليد برق ري
شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت http://www.tpp.ir
شركت مديريت توليد برق طوس http://www.tpgm.ir
شركت مديريت توليد برق فارس
شركت مديريت توليد برق قم http://www.gccpp.ir
شركت مديريت توليد برق كردستان
شركت مديريت توليد برق گيلان
شركت مديريت توليد برق غرب
شركت مديريت توليد برق مشهد http://www.megmc.ir
شركت مديريت توليد برق منتظر قائم http://www.sepedco.com
شركت مديريت توليد برق نكا http://www.nekapowerplant.ir
شركت مديريت توليد برق زرند http://www.zarkpp.ir
شركت مديريت توليد برق كرمان http://www.kpp.co.ir
شركت مديريت توليد برق هرمزگان http://www.hpgmc.ir
شركت مديريت توليد برق يزد http://www.ypgmc.co.ir
شركت مديريت نيروگاههاي گازي خراسان http://www.khgpp.ir

توضيح

سايتهاي برتر:
سايت‌هاي با نشان  در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق" (زمستان 1383) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان  در "جلسه ارزيابي جايگاه‌هاي الكترونيكي وزارت نيرو و شركتهاي تابعه" (بهار 1385) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق" (2 شهريور 1387) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو" (3 آبان 1390) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌  در "ارزیابی دوره ای" (دیماه 1393) به عنوان سایت برتر معرفی شدند.
سايت‌هاي با نشان   در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق" (مرداد 1395) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.