قوانین و مقررات (نوع)

قوانین و مقررات

دستورالعمل ها
1398/11/06
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1398/11/06
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1397/07/30
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1396/02/31
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
نتایج نمایش 1-5 (از 231)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
قوانین مصوب مجلس - صنعت آب و برق
1396/02/11
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1398/09/10
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/06/12
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/06/12
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/06/12
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 1-5 (از 135)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
استانداردها
1397/02/24
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1396/07/01
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1396/07/01
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1396/07/01
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
نتایج نمایش 1-5 (از 1134)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
مصوبات شوراهاي عالي
1397/06/14
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1393/09/05
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1395/10/18
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1391/04/06
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1391/04/06
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
نتایج نمایش 1-5 (از 81)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
نظام نامه ها
1397/06/14
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1391/04/25
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
1397/12/12
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
1397/07/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
نتایج نمایش 1-5 (از 55)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
قوانین مصوب مجلس - برنامه
1398/11/05
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
تا...
1389/11/05
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
1391/04/07
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1395/10/04
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1396/06/14
سایت مرجع: رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك
ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪات، ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل و ﺷﺪت اﺧﺘﻼف و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ذي رﺑﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد در ﺑﯿﺸﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮزي ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ داراي ﻗﺮاردادﻫﺎي دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪة 1299 ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ درﺑﺎرة رودﺧﺎﻧﮥ ارس، اﺗﺮك و ﺳﺎﯾﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ آن ﮐﺸﻮر، ﭘﺮوﺗﮑﻞ 1334 رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎري ﺳﻮ و ﻗﺮه ﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﻣﻌﺎﻫﺪة 1351رودﺧﺎﻧﮥ ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻗﺮارداد 1354 ﺑﺎ ﻋﺮاق اﺷﺎره ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ، ﻧﺤﻮة ﺗﻘﺴﯿﻢ آب، ﺗﺒﺎدل داده و اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل داده و اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
نتایج نمایش 1-5 (از 461)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
بخشنامه ها
1392/02/29
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1398/10/23
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1391/04/06
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1393/10/07
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1391/04/06
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
نتایج نمایش 1-5 (از 351)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
قوانین مصوب مجلس - سایر
1391/04/07
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1398/04/19
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
ماده 9: کليه دستگاه‌‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 مکلفند برنامه‌هاي خود  در ارتباط با رفع نيازهاي  موجود در حوزه‌هاي خدماتي، تجهيزاتي و زير ساختهاي مورد نياز براي ارتقاي کيفيت زندگي در بافتهاي تاريخي و فرهنگي ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به مورد اجرا گذارند.
 
1398/04/19
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
ماده 9: کليه دستگاه‌‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 مکلفند برنامه‌هاي خود  در ارتباط با رفع نيازهاي  موجود در حوزه‌هاي خدماتي، تجهيزاتي و زير ساختهاي مورد نياز براي ارتقاي کيفيت زندگي در بافتهاي تاريخي و فرهنگي ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به مورد اجرا گذارند.
1398/04/17
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 1-5 (از 46)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
مصوبات هيئت دولت
1394/06/11
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1391/04/06
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1391/04/06
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1391/04/06
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1391/04/06
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
نتایج نمایش 1-5 (از 121)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
قوانین مصوب مجلس - بودجه
1398/09/24
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
خلاصه آزمايشي
1394/04/07
سایت مرجع: امور ايثارگران
تامین صد درصد کسورات بیمه درمان همگانی و مکمل خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان
1394/01/17
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1394/01/16
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا
1392/10/03
سایت مرجع: دفتر امور مجلس

نتایج نمایش 1-5 (از 46)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
صورتجلسات
1398/10/18
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1398/10/06
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1398/08/29
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1398/07/24
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1398/07/10
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
نتایج نمایش 1-5 (از 335)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آيين نامه ها
1378/10/30
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1391/04/07
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1395/10/04
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1391/04/07
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1391/04/07
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
نتایج نمایش 1-5 (از 145)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|