تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
شيوه‌نامه‏‏ اجراي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي در وزارت نيرو(بخشنامه شماره 98/29899/500 مورخ 1398/06/24)
1398/06/25
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري