تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
مراکز آموزشي مجاز جهت اجراي آموزش‌هاي کوتاه مدت کارکنان شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو و شرکت‌هاي پيمانکار صنعت آب و برق(نامه شماره 98/28170/500 مورخ 1398/06/06)
1398/06/06
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري