تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
بخشنامه نظام آموزش کارمندان دستگاه هاي اجرايي به شماره 1834/ 200 مورخ 30/ 1/ 1390
1398/06/05
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني