تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
بخشنامه در خصوص مجاز بودن دستگاه هاي اجرايي كشور براي عقد قرارداد با موسسات خصوصي تاييد صلاحيت شده توسط سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره ۲۶۱۲۵۵ مورخ ۹۸/۵/۱۵
1398/05/23
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني