تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
بخشنامه دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي
1398/05/02
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني