تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
بخشنامه حق مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور و فوق العاده اشتغال خارج از كشور به شماره ۵۴۹۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰
1398/05/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني