تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
بخشنامه در خصوص تبديل وضع كارمندان پيماني به رسمي آزمايشي در مشاغل حاكميتي به شماره ۶۷۱۷۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
1398/05/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني