تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
بخشنامه در خصوص انتصاب مشاوران در چارچوب پستهاي سازماني مصوب به شماره ۷۰۷۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
1398/05/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني