تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
بخشنامه نحوه صدور احكام پرداخت براي كاركنان شاغل در مناطق عملياتي دفاع مقدس به شماره ۷۲۳۴۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
1398/05/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني