خدمات الکترونیکی > شناسنامه خدمات > 8-عنوان خدمت: پروانه مركز توسعه توليد پراكنده (مركز طرشت) > عنوان خدمت: پروانه مركز توسعه توليد پراكنده (مركز طرشت)