مدارك لازم براي صدور يا تمديد پروانه بهره برداري (براي توليد برق):
1- فرم درخواست تكميل شده.
2- كپي آخرين اساسنامة شركت.
3-كپي روزنامه رسمي و آگهي تغييرات به همراه آخرين صورتجلسه مجمع عمومي شركت.
4- كپي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام
      (مرجعي مشابه در مورد موسسه) براي سال مالي گذشته شامل ترازنامه، صورت سود و زيان،
       گردش حساب سود (زيان) انباشته، صورت جريان وجوه نقد و يادداشتهاي توضيحي.
5- كپي شناسنامه مدير عامل و اعضاي هيات مديره.
6-كپي پروانه احداث؛ نيروگاههايي كه قبل از سال 1390 به شبكه متصل شده اند چنانچه پروانه
      احداث اخذ نكرد هاند ارائه مدرك مشابه مبني بر اجازه احداث نيروگاه كفايت م يكند.
7- كپي مجوز اتصال يا صورت جلسه اتصال يا صورت جلسه سنكرون اوليه نيروگاه.
8-كپي قرارداد في مابين متقاضي(مالك نيروگاه) و بهره بردار نيروگاه.
9-تاييد يه فني شركت مديريت شبكه برق ايران مطابق بند3-9دستورالعمل اجرايي پروانه
     بهره برداري (براي توليد برق) - جهت صدور پروانه دائم بهره برداری )براي توليد برق(.
10- كپي مجوز محيط زيست؛ نيروگاههايي كه قبل از سال 1390 به شبكه متصل شده اند چنانچه
     مجوز محيط زيست در زمان احداث اخذ نكرده اند ارائه مدرك مشابه كفايت ميكند.
11- تصوير فيش بانكي واريزي به عنوان كارمزد صدور يا تمديد پروانه(طبق مبالغ اعلام شده در
     سایتhttp://psp.moe.gov.ir  به حساب غیر قابل برداشت تمرکز وجوه درآمد به شماره ی
     400104960100374 (شماره شبا:IR590100004001049601003740) وزارت نیرو نزد بانک مرکزی تحت عنوان وزارت نیرو-اعتبارات موضوع ماده ی5 و تبصره ی مادی8     قانون برق.

12-يك نسخه لوح فشرده حاوي اسكن كليه مدارك فوق.
*جهت استفاده از شیوه ارسال مستندات، به صفحه(نکات مهم در مورد پرونه ها) مراجعه کنید.