مدارك مورد نياز:
1- اطلاعات اوليه فرد (حقيقي يا حقوقي)
2- پروپوزال طرح