فراخوان 11 > آب قزوين > اطلاعيه شماره 1

فراخوان مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي قزوین

اطلاعيه شماره 1

اطلاعيه شماره 1

1397/11/10