فراخوان 07 > آبفا بوشهر > اطلاعيه شماره 1

فراخوان انتصاب مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري بوشهر

اطلاعيه شماره 1

اطلاعيه شماره 1

1397/07/07