اطلاعات و آمار > گزارشها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

گزارش ها

آب
1395/11/30
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1395/09/15
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
1395/08/16
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1395/08/16
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1395/08/08
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
نتایج نمایش 1-5 (از 127)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
1395/09/30
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
1395/08/16
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1395/08/16
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1395/08/08
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1395/07/04
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
نتایج نمایش 1-5 (از 141)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
1395/09/13
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1395/08/08
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1395/06/29
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1394/10/23
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
نتایج نمایش 1-5 (از 413)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
انرژي
1395/05/27
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي


1395/05/27
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي
1395/05/27
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي

1395/05/25
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي
1395/05/25
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 1-5 (از 234)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
فناوري اطلاعات
1394/07/07
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
1393/04/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي
1392/11/21
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
1392/08/13
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
نتایج نمایش 1-5 (از 7)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1395/11/30
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1395/10/05
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1390/11/01
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1388/09/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
نتایج نمایش 1-5 (از 22)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
منابع انساني
1395/12/14
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1395/12/14
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1395/04/27
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
1394/10/06
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
نتایج نمایش 1-5 (از 78)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
1395/08/04
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1395/08/04
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 1-5 (از 65)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
ساير
1395/12/14
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1395/12/09
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1395/12/02
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1395/12/02
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
نتایج نمایش 1-5 (از 122)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|