اطلاعات و آمار > مقاله ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مقاله‌ها

آب
1396/03/06
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
1395/08/16
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1395/06/06
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
نتایج نمایش 1-5 (از 23)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
آب و فاضلاب
1396/11/07
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
1395/09/23
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1395/08/16
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1394/11/03
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1394/09/23
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 22)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
برق
1396/10/03
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/07/29
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
1396/05/03
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/05/03
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/05/03
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 1-5 (از 122)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
انرژي
1396/10/10
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/09/12
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/09/11
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/09/11
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1396/09/11
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 1-5 (از 59)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
فناوري اطلاعات
1393/09/12
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1392/09/10
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
 
1392/09/02
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
 
1392/09/02
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
نتایج نمایش 1-5 (از 10)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1386/01/20
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
منابع انساني
1397/03/05
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1397/03/05
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1397/02/25
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1396/11/02
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1396/11/02
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
نتایج نمایش 1-5 (از 76)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
1397/02/25
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1396/05/09
سایت مرجع: مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق
گزارش پيشرو تحليلي مختصر از صنعت آب و برق کشور قزاقستان است. در اين گزارش به نقاط قوت و ضعف صنعت برق و آب و وضعيت اقتصادي اين کشور اشاره شده است و به اهداف اين کشوريعني استفاده هرچه بيشتر از منابع آبي وبرقي اشاره شده است.( فايل پيوست)
 
1396/05/09
سایت مرجع: مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق
گزارش پيشرو تحليلي مختصر از صنعت آب و برق کشور ارمنستان است. در اين گزارش به نقاط قوت و ضعف صنعت برق و آب و وضعيت اقتصادي اين کشور اشاره شده است. و به اهداف اين کشوريعني ، استفاده هرچه بيشتر از منابع آبي، بازسازي زير ساخت هاي سيستم انرژي، ساخت خطوط انتقال جديد و پست هاي برق و صادرات برق مازاد اشاره شده است.(فايل پيوست)
1392/10/12
سایت مرجع: كانون بازنشستگان
نتایج نمایش 1-5 (از 12)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
ساير
1397/03/05
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1397/03/05
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1397/02/29
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1396/12/13
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1396/06/04
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
نتایج نمایش 1-5 (از 134)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|