اطلاعات و آمار > كتاب ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

کتاب ها

ساير
1398/05/13
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
الزاماتي که سبب تأسیس «مرکز اجتماعی آب و انرژی» در وزارت نیرو شده روندی بین المللي نیز هست. سیطره یافتن گفتمان تو سعه و پیشرفت پایدار به ویژه در مشارکتهاي مردمي و پررنگ شدن حکمراني محلي، تشخیص ضرورت گذار به مدیریت مصرف / تقاضا و ارتباط وثیق تولید ومصرف آب و انرژي با مقولات اجتماعي مهمي نظیر فقر و امنیت غذایي، کیفیت زندگي و بهداشت،آموزش، اشتغال و ر شد اقتصادي، تاب آوري شهري، تولید و مصرف پایدار و حتي مشروعیت و ثبات سیاسي دولتها، توسعه و کاربرد علوم اجتماعي در عرصه آب و انرژي را سبب شده است.
1393/10/20
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
1393/05/05
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
4505923354109209736-(1).png
1392/09/08
سایت مرجع: كانون بازنشستگان
1392/09/02
سایت مرجع: Statistical Network
 
نتایج نمایش 1-5 (از 16)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
تحقيقاتي
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1395/07/03
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
1394/07/27
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

منابع انساني
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
برنامه ريزي و اقتصادي
1395/12/09
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1395/05/25
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1394/08/03
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
فناوري اطلاعات
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1392/09/02
سایت مرجع: Statistical Network
 
انرژي
1398/09/12
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/09/12
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/07/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/07/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/07/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 1-5 (از 162)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
1398/07/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/07/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/07/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/07/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/07/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 1-5 (از 22)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
آب و فاضلاب
1397/09/14
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1397/09/14
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1397/07/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/07/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
نتایج نمایش 1-5 (از 14)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
آب
1397/09/14
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1397/09/14
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1397/09/10
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1397/07/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1397/07/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
نتایج نمایش 1-5 (از 19)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|